Investor Relations

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2552

วันที่ 13 มกราคม 2552

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2552 และ ชื่อกรรมการล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) "(บริษัทฯ") ขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ฯ http://www.asiasoft.co.th/investor/investor.html ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2552 ถึง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายเลิศชาย กันภัย)
กรรมการผู้จัดการ