Investor Relations

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งการแต่งตั้งและแจ้งลาออกของกรรมการบริษัท

วันที่ 30 มิถุนายน 2551

 

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2551 ขึ้น เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 เวลา 13.30 น. นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติที่ประชุมที่สำคัญ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2551

2. รับทราบการลาออกของกรรมการ โดยนางสาวอรุณี พูนทวี ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป

3. อนุมัติการแต่งตั้ง นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม เป็นกรรมการแทน นางสาวอรุณี พูนทวี ที่ได้ลาออกไป โดยมี ผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ
(นายเลิศชาย กันภัย)
กรรมการผู้จัดการ