Investor Relations

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ :
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ ดาวน์โหลด
หลักการและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่ประชุมโดยสังเขป ดาวน์โหลด