Investor Relations

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

"สำหรับในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นและตั้งเป้าหมายให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลประกอบการให้เติบโตได้อย่าง ยั่งยืน"

ปี 2564 ที่ผ่านมา ถือเป็นปีแห่งการสร้างปรากฏการณ์ความสำเร็จอีกครั้งของเอเชียซอฟท์ฯ แม้จะเป็นปีที่ต้องเผชิญกับความท้าทายของธุรกิจในหลายด้าน อาทิ การแข่งขันในตลาดที่รุนแรง และการปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเกม รวมถึงสถานการณ์โควิด-19 แต่เพราะเราเชื่อมั่นในศักยภาพและแสวงหาทุกโอกาสในการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจ ส่งผลให้ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เติบโตขึ้นในทุกมิติ ทั้งด้านรายได้และผลกำไร โดยผลกำไรสุทธิในปี 2564 ได้สร้างสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เอเชียซอฟท์ฯ เริ่มดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2544 นอกจากนี้ แผนการขยายตลาดในต่างประเทศเพิ่มเติมที่เราวางไว้ก็เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เนื่องด้วยการจัดตั้งบริษัทในเวียดนามได้ดำเนินการและอยู่ในระหว่างการชำระเงินลงทุน โดยบริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ในไตรมาสแรกของปี 2565 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงในปีที่ผ่านมา เราตระหนักถึงความสำคัญและหน้าที่ของการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม โดยเอเชียซอฟท์ฯ ได้ร่วมช่วยเหลือผ่านการบริจาคเงินรวมกว่า 8.9 ล้านบาท ให้แก่ 16 หน่วยงานใน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเวียดนาม ครอบคลุมความช่วยเหลือในหลายมิติ ทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา และชุมชนที่เดือดร้อน อันถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เราตั้งใจตอบแทนคืนสู่สังคม

สำหรับปี 2565 เอเชียซอฟท์ฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ และสร้าง S-Curve ใหม่เพื่อการเติบโตแบบยั่งยืนของธุรกิจ ด้วยการเตรียมการขยายธุรกิจไปสู่ด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากการเป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์ โดยเราจับมือกับพันธมิตรอันแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีของบล็อกเชน เพื่อขยายบทบาทสู่การเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Hybrid GameFi และสร้างความแข็งแกร่งเพื่อเปิดทางเข้าสู่การเป็นผู้ให้บริการระดับโลกในอนาคต อันถือเป็น Paradigm Shift ที่สำคัญของเอเชียซอฟท์ฯ

สุดท้ายนี้ ในนามของเอเชียซอฟท์ฯ ใคร่ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้การสนับสนุน คำแนะนำ และความเชื่อมั่นในบริษัทฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และที่ขาดไม่ได้ ขอขอบคุณทีมผู้บริหารและพนักงานจากทุกส่วนงาน ที่ทำงานอย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท และร่วมก้าวเดินไปยังจุดหมายเดียวกัน โดยเราขอให้คำมั่นว่า บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงความรับผิดชอบทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์สูงสุด

นายปราโมทย์ สุดจิตพร
รักษาการประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร