Investor Relations

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

"เป้าหมายในปี 2563 การเติบโตทางด้านรายได้อย่างแข็งแกร่งและผลกำไรที่มั่นคง"

ในปี 2562 ที่ผ่านมา สถานการณ์ภาพรวมของอุตสาหกรรมเกมยังคงมีการแข่งขันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดเกมโมบายล์ และด้วยความท้าทายนี้ เอเชียซอฟท์ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับการให้บริการและความรู้จากทุกภาคส่วน เพื่อให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์การแข่งขัน จนกลุ่มบริษัทฯ มีกำไรจากผลประกอบการต่อเนื่อง 3 ปีติดต่อกัน นับเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับปี 2563 ที่เราจะสามารถผลักดันอัตราการเติบโตของรายได้และผลกำไรที่สูงขึ้นตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ โดยปัจจัยสำคัญในปีที่ผ่านมาคือ การเปิดให้บริการเกมโมบายล์ในประเทศไทยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญในตลาดเกมโมบายล์ที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงความเข้าใจในพฤติกรรมและความต้องการของผู้เล่นที่ลึกขึ้น นอกเหนือจากการบริหารผลิตภัณฑ์ให้ได้ผลสำเร็จแล้วนั้น ตลอดระยะ 2 - 3 ปีที่ผ่านมา เอเชียซอฟท์มีการปรับโครงสร้างการบริหารให้มีความกระชับ คล่องตัว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจลงได้หลายส่วนอย่างมีนัยสำคัญ

เป้าหมายในปี 2563 การเติบโตทางด้านรายได้อย่างแข็งแกร่งและผลกำไรที่มั่นคงเป็นสิ่งที่เราจะมุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างหนักกว่าเดิม เพราะอุตสาหกรรมเกมมีการแข่งขันที่สูงและปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ไม่เพียงแข่งขันกับผู้ประกอบการในท้องถิ่น แต่ยังต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างประเทศในระดับโลกอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เอเชียซอฟท์ได้พิสูจน์แล้วว่าเราสามารถยืนหยัดและฟันฝ่าสถานการณ์ดังกล่าวในหลายปีที่ผ่านมาได้ โดยเราเป็นผู้ประกอบการในตลาดเพียงไม่กี่ราย ที่พร้อมจะให้บริการเกมออนไลน์ครอบคลุมทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยศักยภาพและความเป็นมืออาชีพ รวมถึงประสบการณ์อันยาวนานในการดำเนินธุรกิจ ทำให้เอเชียซอฟท์ได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรที่มีชื่อเสียงระดับโลก นอกจากนี้ในปี 2563 เอเชียซอฟท์จะมุ่งเน้นการเปิดให้บริการเกมโมบายล์คุณภาพสูง (High Quality) ที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วจากต่างประเทศ และตรงกับรสนิยมของลูกค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงให้ความสำคัญกับตลาดประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูง

สุดท้ายนี้ ในนามของบริษัทฯ ใคร่ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ตลอดจนลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่มอบความไว้วางใจ คอยอยู่เคียงข้างและให้การสนับสนุนบริษัทฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และที่ขาดไม่ได้ ขอขอบคุณพนักงานและทีมผู้บริหารที่ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ ร่วมแรง ร่วมใจผลักดันบริษัทฯ ให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน ขอให้ความเชื่อมั่นว่า เราจะร่วมสร้างบริษัทเอเชียซอฟท์ให้เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย โดยจะดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น ภายใต้แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดหลักจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์ตอบแทนที่ดีที่สุด

นายปราโมทย์ สุดจิตพร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร