Investor Relations

สารจากประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

"เราจะดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น โปร่งใส มีความรับผิดชอบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์สูงสุด"

ตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา ภาพรวมของอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ในส่วนของเกมโมบายล์ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และสำหรับผลประกอบการของเอเชียซอฟท์ ภาพรวมของตลาดต่างประเทศมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น โดยเฉพาะในประเทศฟิลิปปินส์ โดยบริษัทยังคงปรับกลยุทธ์การบริหารให้เข้ากับสถานการณ์ตลาด พร้อมทั้งพัฒนาระบบเครือข่ายไอทีให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และมีการจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งเพื่อต่อยอดธุรกิจในอนาคต

สำหรับปี 2562 เอเชียซอฟท์ยังคงมุ่งเน้นการเติบโตในตลาดต่างประเทศ และเร่งขยายฐานเพื่อสร้างโอกาสที่มากขึ้นในตลาดประเทศไทยด้วย นอกจากนี้ยังพุ่งเป้ารุกตลาดเกมโมบายล์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมถึงมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะช่วยผลักดันให้ผลประกอบการของบริษัทดียิ่งขึ้น

ในนามของเอเชียซอฟท์ เราขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการผลักดันองค์กรให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จและผ่านพ้นอุปสรรคที่เกิดขึ้นไปด้วยกัน ขอบคุณพนักงานและทีมผู้บริหารที่ร่วมทุ่มเทพลังกายและใจในการทำงานมาตลอดปี ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มอบความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอบคุณเหล่าพันธมิตรทางธุรกิจผู้อยู่เคียงข้างและสนับสนุนเอเชียซอฟท์เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ขอบคุณผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกท่านสำหรับความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ทรงคุณค่า ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะพาเอเชียซอฟท์ก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างเข้มแข็ง โดยเราจะดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น โปร่งใส มีความรับผิดชอบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์สูงสุด

นายตัน เตียว ลิม
ประธานกรรมการ

นายปราโมทย์ สุดจิตพร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร